گالری عکس تیم پرسپولیس

عکس های حقیقی.عابدزاده .نیکبخت. کریمی .باقری ژتروویچ. شجاعی. عبدی. وینگادا . ژیروانی. توره. خلیلی. زارع و...